Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Tervetuloa kotisivuillemme!

 

 

SSKY RY:N KOIRAN JALOSTUKSEN KESKEISIÄ TAVOITTEITA

1. Rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen.

2. Rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen    käyttöominaisuuksien kehittäminen ja säilyttäminen.
 
3. Koiran elämän ja sen pidon ja käytön kannalta vakavimpien perinnöllisten sairauksien ja vikojen vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen.

4. Rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen ilman turhaa liioittelua.

Jalostustoiminnassa pitää huomioida erityisesti eläinsuojelulain 8 § ja eläinsuojeluasetuksen 24 §

1. Geneettisen monimuotoisuuden *) turvaaminen

- kannustetaan kasvattajia käyttämään jalostukseen useita eri uroksia ja narttuja
- kannustetaan kasvattajia astuttamaan narttuja Suomen kannan suhteen erisukuisilla ulkomaisilla mahdollisuuksien mukaan virallisesti tutkituilla ja tiettävästi terveillä uroksilla.
- suositellaan ettei yksittäisen koiran jälkeläisten osuus ylitä. 10 %:ia kahtena peräkkäisenä vuotena rekisteröityjen pentujen yhteenlasketusta määrästä, tai ylitä 5 %:n osuutta yhden sukupolven aikana rekisteröityjen koirien kokonaismäärästä ( yksi sukupolvi n. 4 vuotta).
- kannustetaan rodusta kiinnostuneita tuomaan Suomen kannan suhteen eri sukulinjaisia koiria mahdollisuuksien mukaan tutkituista, terveistä ja tunnetuista vanhemmista.
- kannustetaan kasvattajia tekemään yhdistelmiä, joilla geneettinen vaihtelu rodussa kasvaa eikä kapene entisestään.
- suositellaan tekemään yhdistelmiä, joissa sukusiitosaste enintään 6,25 % laskettuna 5.sukupolvessa.
- suositellaan, että matalan sukusiitosasteen (5. sukupolvella laskettuna) lisäksi tulee pyrkiä lisäämään eri sukulinjojen määrää mahdollisimman tasaisesti.
- suositellaan, ettei samaa yhdistelmää toisteta kuin korkeintaan 2 kertaa.

*) Koirapopulaation perinnölliseen monimuotoisuuteen vaikuttaa se, minkä verran ja minkä sukuisia yksilöitä jalostukseen käytetään. Yksittäisen jalostuskoiran perimä kannassa ei saisi muodostua kohtuuttoman suureksi. Jotta populaation geenipohja pysyisi mahdollisimman laajana, tulisi jalostukseen käyttää mahdollisimman monia eri yksilöitä, sekä uroksia että narttuja, ja niitä tulisi käyttää jalostukseen mahdollisimman tasaisesti. Tehollinen populaatiokoko on termi, joka kuvaa geenipohjan laajuutta. Mitä pienempi on tehollinen populaatio, sitä nopeammin kasvaa sukusiitosaste ja tapahtuu geenihävikkiä. Tehollisen populaatiokoon tulisi minimissään olla n. 200 jalostuskoiraa.

Tehollinen populaatiokoko (Ne) lasketaan kaavalla: Ne = 4*Nm*Nf/(Nm+Nf). Kaavassa Nm = lisääntyvien urosten määrä ja Nf = lisääntyvien narttujen määrä.

Edellisen kaavan mukaan laskettu tehollinen populaatioko on kuitenkin erittäin ylioptimistinen arvio, jossa ajatellaan kullakin yksilöllä olevan suunnilleen sama määrä jälkeläisiä, eikä huomioida mm. käytettyjen koirien keskinäisiä sukulaisuussuhteita. Koirien ollessa toisilleen läheisiä sukulaisia on tehollinen populaatiokoko todellisuudessa huomattavasti pienempi. 

2. Rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen, käyttöominaisuuksien kehittäminen

- kannustetaan kasvattajia ja koiraharrastajia viemään koiriaan luonteen arviointitilaisuuksiin sekä osallistumaan rodunomaisiin tai rodulle sopiviin kokeisiin.
- kasvattajan tulee ymmärtää ympäristötekijöiden ja käsittelyn merkityksen pikkupennun kriittisinä kehityskausina ja huomioida tämän kasvatustyössään.

3. Koiran elämän ja sen pidon ja käytön kannalta vakavimpien perinnöllisten sairauksien ja vikojen vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen

- jalostukseen pyritään löytämään tutkimusten avulla mahdollisimman terveet, tiettävästi perinnöllisistä sairauksista vapaat ja rodun perinnöllisten sairauksien ja vikojen osalta virallisesti tutkitut koirat (PEVISA; lonkat, silmät, kyynärpäät, polvet) sekä kehotetaan kiinnittämään huomiota terveeseen rodunomaiseen liikuntaan.
- kasvattajia kehotetaan valistamaan pentujensa omistajia tutkimustietojen keräämisen tärkeydestä myös ei jalostukseen käytettävien koirien osalta sekä avoimuuden merkityksestä sairauksien ilmetessä. Vikojen ja sairauksien salaamien ei kuulu hyvää kasvatustapaan eikä hyödytä ketään pitkällä tähtäimellä.
- kannustetaan tekemään yhteistyötä rotuyhdistyksen ja muiden kasvattajien kanssa.

4. Rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen ilman turhaa liioittelua

- kannustetaan kasvattajia käyttämään jalostukseen näyttelyssä palkittuja tai jalostustarkastettuja koiria.
- suositellaan, ettei jalostukseen käytetä koiraa, jolla on rotumääritelmän mukaan vakavia virheitä tai epäterveitä liioiteltuja ulkomuoto-ominaisuuksia, joista on haittaa koiran terveydelle ja jokapäiväiselle elämälle.

Muita suosituksia

- nartun tulisi olla vähintään 18 kuukautta ja alle 5-vuotias saadessaan ensimmäiset pennut
- yli 7 vuotta vanhaa narttua ei tulisi enää käyttää jalostukseen
- uroksen tulisi olla vähintään 12 kuukautta vanha
- pennut luovutetaan uusille omistajille aikaisintaan 7 viikon ikäisinä. eläinlääkärin tarkistamina, riittävästi sosiaalistettuna ja mielellään tunnistusmerkittynä.

Kasvattajan vastuu

Kasvattajan tulee toimia hyvän kenneltavan mukaisesti. Kasvattaja on yksin vastuussa kasvattamistaan pennuista.

Kasvattajan tulee valita nartulleen suositukset täyttäviä uroksia. Kasvattajan on oltava rehellinen omassa kasvatustyössään ja hänen on kunnioitettava myös toisten kasvattajien työtä. Kasvattajan tulee käyttää jalostukseen vain sellaista narttua, joka täyttää jalostusyksilön vähimmäisvaatimukset ja poistaa narttu jalostuksesta, jos sen todetaan periyttävän merkittävästi jotain sairautta tai virhettä. Kasvattaja tulee välttää matadorijalostusta käyttämällä mahdollisimman monia erilinjaisia koiria jalostukseen

Kasvattajan työ on suunnitelmallista, niin että hän kasvatustyöllään edesauttaa koirakannan pysymistä terveenä sekä populaation säilymistä laajana. Kasvattajan tulee seurata pentujen kehitystä ja tarvittaessa neuvoa ja opastaa omistajia heidän ongelmissaan.

Suositellaan, että kasvattaja allekirjoittaa Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen ja, että hän käyttää kaikissa sopimuksissa Suomen Kennelliiton lomakkeita

Kasvattaja luovuttaa pennun omistajalle rekisteritodistuksen, kirjalliset rodun hoito-ohjeet, kirjalliset ruokintaohjeet sekä tietoa rodun perinnöllisistä sairauksista, niiden merkityksestä ja kyseisen pennun todennäköisyyden sairastua ja sairastumisen aiheuttamista toimenpiteistä ja niistä aiheutuvista, mahdollisista kustannuksista. kauppakirjaan merkitään kasvattajan tiedossa olevat mahdolliset terveydelliset riskit. Kasvattajan oletetaan olevan myös Suomen Kennelliiton jäsen.

Uroksen omistajan vastuu

Uroksen omistajan ei tulisi antaa urostaan huonokuntoiselle tai epätyypilliselle nartulle. Ylipäätänsä uroksen omistajalla on aina päätösvalta uroksensa käytöstä. Hänen tulee varmistaa, että astutettava narttu täyttää jalostusyksilön vähimmäissuositukset.
Uros tulee poistaa jalostuksesta, mikäli sen todetaan merkittävästi periyttävän jotakin virhettä tai sairautta.

Suositellaan ettei yksittäisen koiran jälkeläisten osuus ylitä. 10 %:ia kahtena peräkkäisenä vuotena rekisteröityjen pentujen yhteenlasketusta määrästä, tai ylitä 5 %:n osuutta yhden sukupolven aikana rekisteröityjen koirien kokonaismäärästä ( yksi sukupolvi n. 4 vuotta).

Yhdistys suosittelee, että  jalostukseen käytettävät koirat olisivat virallisesti terveystutkittuja. Pevisa-terveystutkimuksia:

http://www.koiranjalostus.fi/docs/artikkelit_FIN/PEVISA%20terveystutkimuksia.pdf